Regulamin akcji promocyjnej „Najtaniej w Sieci”

Regulamin akcji promocyjnej „Najtaniej w Sieci”

Postanowienia ogólne

 

1.            Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Najtaniej w Sieci” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON: 017257355 (dalej „Organizator”).

2.            Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24.pl (dalej „Sklep”).

3.            Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.

4.            Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez dodanie produktu promocyjnego do koszyka i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Uczestnicy

 

5.            W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

 

Zasady Akcji Promocyjnej

 

6.       Akcja Promocyjna trwa od 27 maja 2014r. do 31.12.2015r. lub do wyczerpania zapasów.

7.        Akcja polega na udostępnianiu przez Organizatora produktu promocyjnego (zwanego dalej Produktem) w promocyjnej cenie i udzieleniu Gwarancji, że w danym dniu będzie to najniższa cena na identyczny produkt (posiadający wszystkie podstawwe parametry w tym w szczególności markę, producenta, pojemność i inne charakterystyczne cechy produktu) wśród sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży detalicznej artykułów biurowych (nie dotyczy sklepów sieciowych i supermarketów).

8.        W ramach Promocji Organizator udostępnia w każdy dzień roboczy jeden nowy Produkt, w cenie obowiązującej przez 24 godziny.

9.       Jeśli Klient znajdzie w Internecie identyczny produkt w niższej cenie Organizator udzieli dodatkowego rabatu na produkt promocyjny w wysokości różnicy w cenie.

10.     Warunkiem otrzymania rabatu jest dodanie produktu do koszyka oraz umieszczenie w uwagach do zamówienia dopisku : „Najtaniej w Sieci” i linkiem do produktu promocyjnego z niższą ceną w innym sklepie internetowym.

11.      Produkt będący podstawą do uzyskania rabatu nie może być oferowany w ramach promocji, ofert specjalnych, wyprzedaży lub likwidacji sklepu.

12.     Każdy klient może brać udział w promocji tylko raz na 24h.

13.     Wartość towarów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej nie może przekroczyć 50 zł (słownie pięćdziesięciu złotych). Jeżeli wartość Produktu przekracza tę wartość, Klient jest uprawniony do zakupu jednej sztuki.

 

Reklamacje

 

14.        Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Najtaniej w Sieci” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

15.        Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, nr zamówienia którego dotyczy,  oraz e-mail, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

 16.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 17.        Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 18.        Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

 

Postanowienia końcowe

 

19.        Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

 20.        Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

 21.        Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.