Regulamin akcji promocyjnej „Tutti Frutti” Euro

Postanowienia ogólne

 

1.     Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Tutti Frutti” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON: 017257355 (dalej „Organizator”).

2.     Akcja Promocyjna jest prowadzona za pośrednictwem przedstawicieli handlowych (dalej „Przedstawiciel”) Organizatora oraz platformy internetowej Organizatora pod adresem http://eurooffice.biz/. (dalej „Sklep”).

3.     Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.

4.     Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuje poprzez dodanie produktu promocyjnego do koszyka lub poinformowanie Przedstawiciela i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu .

 

Uczestnicy

 

5.     W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy klienci firmy Eurooffice, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

 

Zasady Akcji Promocyjnej

 

6.     Akcja Promocyjna trwa od 01.12.2014 do 31.01.2015r. lub do wyczerpania zapasów.

7.     W ramach Akcji Organizator zapewnia upominki, w postaci jednego z zestawów kosmetyków Tutti Frutti (dalej „Gratis”) dla każdego Klienta, który zakupi jednorazowo, co najmniej 50 ryz papieru Navigator Universal.

8.     W przypadku gdy zamówienie opiewa na wielokrotność wyżej wymienionej liczby, Klientowi przysługują dodatkowe nagrody. Za każde 50 ryz papieru 1 Gratis.

9.     Warunkiem otrzymania Gratisu jest dodanie produktów do koszyka lub poinformowanie Przedstawiciela o chęci wzięcia udziału w Promocji.

 

 

Reklamacje

 

10.   Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres bok@eurooffice.biz z tytułem „Tutti Frutti” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

11.   Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, nr zamówienia którego dotyczy,  oraz e-mail, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

 12.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 13.  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 14.  Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

 

Postanowienia końcowe

 

15.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

16.   Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

17.   Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.