Regulamin promocji 5-10-15

Regulamin akcji promocyjnej „5 10 15”

 

 

Postanowienia ogólne

 

1.            Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „5 10 15” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON: 017257355 (dalej „Organizator”).

2.            Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).

3.            Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.

4.            Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez wpisanie kodu promocyjnego: " 5-10-15"  w polu "Uwagi" i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Uczestnicy

 

5.            W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

 

Zasady Akcji Promocyjnej

 

6.            Akcja Promocyjna trwa od 01.04. 2015r. do 30.08.2015r. lub jej odwołania.

7.            W ramach akcji Organizator przyznaje swoim klientom rabat na trzy kolejne zamówienia, o ile zostaną złożone w okresie 60 dni i wartość każdego z nich przekroczy 299 zł netto.

8.            Wysokość rabatu w ramach promocji:

- 5% przy 1. (słownie: pierwszym) zamówieniu o wartości powyżej 299 zł netto

- 10% przy 2. (słownie: drugim) zamówieniu o wartości powyżej 299 zł netto

- 15 % przy 3. (słownie: trzecim) o wartości powyżej 299 zł netto.

9.            Aby uzyskać rabat wysokości określonej w punkcie 8. należy spełnić wszystkie warunki kreślone w punkcie 7. oraz dodać w uwagach do zamówienia dopisek „5-10-15”. (Uwagi do zamówień można dodać podczas składania zmówienia  w sekcji „Dane zamawiającego”.)

10.        Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 9. przerywa tok działania promocji, Klient traci prawo do kolejnego rabatu. Rabat udzielony do tego momentu pozostaje w mocy.

11.        Rabat jest przyznawany przez BOK po pozytywnej weryfikacji zamówienia. Wartość rabatu będzie można zweryfikować w e-mail potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.


12.        Każdy Klient może wziąć udział w niniejszej Akcji promocyjnej tylko 1 (słownie: jeden) raz w okresie jej obowiązywania.

 

Reklamacje

 

13.        Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Najtaniej w Sieci” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

 

14.        Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

 

15.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

18.        Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

19.        Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

 

Postanowienia końcowe

 

20.        Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

 

21.        Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.


22.         Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.