Na dobry początek....(tablet)

Regulamin akcji promocyjnej

„Na dobry początek…”


Postanowienia ogólne

 

1.            Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Na dobry początek…” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON: 017257355 (dalej „Organizator”).

 

2.            Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora poda dresem http://dlabiura24.pl (dalej „Sklep”).

 

3.            Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady przyznawania prawa do nagród.

 

4.            Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

5.            Zgłoszeniem do udziału w Promocji jest umieszczenie produktu promocyjnego w koszyku lub umieszczenie dopisku „Tablet w 3 krokach” w uwagach do zamówienia.

 

Uczestnicy

 

6.            W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zrejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

 

Zasady Akcji Promocyjnej

 

7.            Akcja Promocyjna trwa od 31.08.2015r. do 31 grudnia 2015r. lub wyczerpania zapasów.

8.            W ramach Promocji Organizator oferuje Klientom nagrodę w cenie 0,01 zł/netto w postaci produktu: Tablet PENTAGRAM EON PRIX 2 DUALCORE 7''(dalej Nagroda) o ile zostaną spełnione warunki przedstawione w punkcie 9.

9.            Aby otrzymać prawo do zakupu nagrody za kwotę 0,01 zł należy spełnić następujące warunki:

 

a.       - w przypadku opcji z jednym zamówieniem, należy nagrodę dodać koszyka i złożyć zamówienie na kwotę minimum 699 zł/netto;

b.      - w przypadku opcji „Tablet w trzech Krokach” należy w ciągu 60 dni złożyć 3 zamówienia na kwotę minimum 299 zł/netto każde, umieszczając za każdym razem w uwagach dopisek „Tablet w 3 krokach”.  

 

Nagrody

 

10.        Z zastrzeżeniem pkt. 12 poniżej, każdy Klient, który weźmie udział w Akcji Promocyjnej otrzyma prawo zakupu nagrody w cenie 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

 

11.        Prawo do Nagrody nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną bądź inną rzecz.

 

12.        Jeden Klient może otrzymać prawo do tylko jednej Nagrody, nawet jeśli w czasie trwania Promocji więcej niż jednokrotnie spełni warunki udziału w niej.

 

13.        Liczba Nagród w Promocji jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie będzie w stanie przyznać Nagrody Klientowi ze względu na wyczerpanie zapasu Nagród, o którym mowa powyżej. W razie gdy liczba Klientów spełniających przesłanki przyznania Nagrody przekroczy liczbę Nagród, decydujące o tym, który Klient otrzyma prawo do Nagrody będzie pierwszeństwo spełnienia warunków uczestnictwa.

 

14.        Wszelkie ewentualne należności podatkowe związane ze skorzystaniem z prawa do Nagród, jeżeli przepisy prawa przewidują ich zaistnienie, obciążają Klienta.

 

15.        Z zastrzeżeniem zdania następnego, zrealizowanie prawa do Nagrody nastąpi przesyłką kurierską wraz z zamówieniem, jakie Klient uprawniony do Nagrody złoży w Sklepie.

 

16.        Zgłoszenie do udziału w Promocji oznacza chęć skorzystania przez Klienta z prawa do Nagrody w przypadku przyznania tego prawa przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator w takiej sytuacji będzie uprawniony do wystawienia stosownej faktury VAT.

 

17.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedoręczenia przedmiotu Nagrody Klientowi lub nieodebrania jej przez Klienta, jeżeli niemożność jej doręczenia lub jej nieodebranie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Reklamacje

 

18.        Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

 

19.        Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

 

20.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

21.        Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

22.        Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

 

Postanowienia końcowe

 

23.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

 

24.        Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.


25.         Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.