Regulamin konkursu fotograficznego „Na tropie wiosny”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady Konkursu, (zwane dalej „Zasadami”), określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie [„Na tropie wiosny”] (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Hexon II właściciel marek Eurooffice i dlabiura24.pl, mieszcząca się w Piasecznie przy ul. Staszica 3(zwana dalej – Organizatorem).

2. Konkurs „Na tropie wiosny” obejmuje teren całej Polski.

3. Konkurs rozpoczyna się od dnia 15.05.2015 i będzie trwał 30 dni,  do dnia 13.06.2015r.  i będzie prowadzony za pośrednictwem profilu firmowego sklepu dlabiura24.pl na Facebooku (zwanym dalej „Profilem”).

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie na Profilu nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego  zakończenia.

5. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

6. Konkurs organizowany jest za pomocą Aplikacji konkursowej, udostępnionej na Profilu [https://www.facebook.com/dlabiura24]

 

§2 Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy firmy organizatora.

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.

§3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

- wykonanie fotografii  biurka lub pomieszczenia biurowego z wyraźnymi elementami wiosennymi,

- udostępnienie jej Organizatorowi

- polubienie Fanpaga Organizatora

- subskrypcja newslettera sklepu dlabiura24.pl, za pośrednictwem strony konkursu znajdującej się pod adresem: http://dlabiura24.pl/landing/page/wiosna2015

2.Wykonane własnoręcznie zdjęcie należy zamieścić na Profilu Organizatora lub przesłać emailem na adres sklep@dlabiura24.pl .

3.Wszystkie zdjęcia uczestników konkursów będą prezentowane na Profilu Organizatora.

4.Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni spośród dziesięciu autorów zdjęć, których zdjęcia zbiorą najwięcej polubień.

5.Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; - - korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

6. Nie będą akceptowane prace:

- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

- powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

§4  Jury

1. Oceny prac, które zbiorą najwięcej polubień, dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

§5  Nagrody

1. Zwycięzca odbierze aparat cyfrowy.

2. Laureat drugiego miejsca otrzyma bon o wartości 100 zł na zakupy w naszym sklepie;

3. Laureat trzeciej nagrody otrzyma designerskie słuchawki.

4. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy, a prawa do niej nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

5. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

6. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w Aplikacji.

7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail, udostępniony w Aplikacji w czasie jej korzystania.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej do dnia [UZUPEŁNIJ] na adres [UZUPEŁNIJ].

3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe uczestnika konkursu – imię i nazwisko, id serwisu Facebook, adres korespondencji, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu [UZUPEŁNIJ] dni od daty ich otrzymania.

 

§7  Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

4. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym spowoduje wykluczenie uczestnika z konkursu.

5. Dane mogą być przetwarzane przez Ogranizatora w celach marketingowych.

6. Uczestnik, dodając zgłoszenie do Aplikacji, wyraża nieodpłatnie zgodę na ich wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i osoby działające w imieniu Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pomocą dowolnego medium.

7. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie działań, mających na celu naruszenie niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takich zgłoszeń. Taką decyzję Komisja może podjąć po przeanalizowaniu adresów IP, z których wykonane zostały nieprawidłowe działania.

8. Treści dodawane do Aplikacji nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy użyte przez niego treści i materiały będą naruszać prawa osób trzecich.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści dodanych przez Użytkownika w Aplikacji, jeśli będą sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, a także z dobrymi obyczajami. Usunięte mogą zostać treści wulgarne i obraźliwe, o charakterze pornograficznym, naruszające prawa osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, religię, język oraz nawołujące do przemocy.

11. Organizator oraz twórcy aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w prawidłowym działaniu aplikacji, wynikające ze zmian funkcjonalności serwisu Facebook.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego