Wpisz w koszyku Kod Promocyjny: 30zł_gratis - aktywuj go i ciesz się z zakupów tańszych o 30 zł!

Regulamin akcji promocyjnej „30 zł w prezencie”


Postanowienia ogólne

1.    Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „30 zł w prezencie” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON:         017257355 (dalej „Organizator”).
2.    Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).
3.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.
4.    Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez wpisanie w odpowiednim oknie w koszyku kodu promocyjnego 30zł_gratis oraz kliknięciu przycisku „Aktywuj”(dalej: Kod Rabatowy) i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy

5.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

Zasady Akcji Promocyjnej

6.    Akcja Promocyjna trwa od 15 maja 2015r. do 30.07.2015r. lub jej odwołania.
7.    W ramach akcji Organizator przyznaje swoim klientom rabat wysokości 30 zł, na każde zamówienie, którego wartość przekroczy 299 zł netto.
8.    Wysokość rabatu w ramach promocji:
        - 30 zł od zamówieniu o wartości powyżej 299 zł netto
9.    Aby uzyskać rabat wysokości określonej w punkcie 8. należy spełnić następujące warunki:
        - wpisać w odpowiednim oknie w koszyku Kod Promocyjny: „30zł_gratis”
        - kliknąć przycisk „Aktywuj”
        - zrobić zakupy na minimum 299 zł netto
10.     Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 9. przerywa tok działania promocji, Klient traci prawo do kolejnego rabatu. Rabat udzielony do tego momentu pozostaje w mocy.
11.    Rabat jest przyznawany automatycznie po wpisaniu we właściwym oknie na stronie koszyka Kodu Rabatowego.
12.    Każdy Klient może wziąć udział w niniejszej Akcji promocyjnej tylko 1 (słownie: jeden) raz w okresie jej obowiązywania.
13.    Promocji nie można łączyć się z innymi promocjami „Motywacyjnymi” ofertami gdzie klient otrzymuje korzyść w zamian za wartość koszyka.

Reklamacje

14.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Najtaniej w Sieci” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

15.    Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

16.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

17.    Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

18.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

Postanowienia końcowe

19.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

20.    Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

21.    Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.