Kup kawę Cronat Gold i odbierz mleko Łaciate GRATIS!

Regulamin akcji promocyjnej „Kawa + mleko gratis”


Postanowienia ogólne

1.    Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Kawa +mleko gratis” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON: 017257355 (dalej „Organizator”).
2.    Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).
3.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.
4.    Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuje poprzez dodanie produktu do koszyka ę poprzez wpisanie w odpowiednim oknie w koszyku kodu promocyjnego „30zł_gratis” oraz kliknięciu przycisku „Aktywuj”(dalej: Kod Rabatowy) i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy

5.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zrejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

Zasady Akcji Promocyjnej

6.    Akcja Promocyjna trwa od 15 maja 2015r. do 30.06.2015r. lub jej odwołania.
7.    W ramach akcji Organizator przyznaje prezent w postaci mleka „Łaciate 0,5 l 0,5%, do każdej zakupionej kawy rozpuszczalnej Cronat Gold 200g, w cenie 19,90 zł netto. .

8.     Maksymalna liczba produktów promocyjnych w jednym zamówieniu to 2 szt.
9.    Klient może wziąć udział w niniejszej Akcji promocyjnej dowolną ilość razy w okresie jej obowiązywania. Maksymalna liczba produktów promocyjnych w jednym zamówieniu to 2 szt.
10.    Promocji nie można łączyć się z innymi promocjami „Motywacyjnymi” ofertami gdzie klient otrzymuje korzyść w zamian za wartość koszyka.

Reklamacje

11.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Najtaniej w Sieci” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

12.    Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

13.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

14.    Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

15.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

Postanowienia końcowe

16.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

17.    Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

18.    Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.