Regulamin akcji promocyjnej „Dzień darmowej dostawy”


 

Postanowienia ogólne

 

1.            Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Dzień darmowej dostawy” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON: 017257355 (dalej „Organizator”).

2.            Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).

3.            Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.

 

Uczestnicy

 

4.            W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

 

Zasady Akcji Promocyjnej

 

5.            Akcja Promocyjna trwa od 15 maja 2015r. do 30.12.2015r. lub jej odwołania.

6.            W ramach akcji Organizator zapewnia swoim klientom okresowo, na 24h, w wybranych przez siebie terminach  bezpłatną dostawę zamówienia złożonego w okresie trwania promocji, niezależnie od jego kwoty.

7.            Szczegółowe terminy obowiązywania promocji komunikowane w materiałach promocyjnych.

8.            Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie przesyłek standardowych, czyli takich o wadze do 30 kg.

9.            W przypadku gdy ciężar przesyłki przekracza 30kg, klient ponosi koszt przesyłki w wysokości 10 zł, za każde rozpoczęte 30kg.

Reklamacje

 

10.        Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Najtaniej w Sieci” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

 

11.        Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

 

12.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

13.        Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

14.        Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

 

Postanowienia końcowe

 

15.        Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

 

16.        Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

 

17.        Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.