Regulamin akcji promocyjnej „Lato z Multikinem”

Postanowienia ogólne

1.    Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Lato z Multikinem” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON:         017257355 (dalej „Organizator”).
2.    Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).
3.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.
4.    Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez   umieszczenie produktu promocyjnego w koszyku i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy

5.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

Zasady Akcji Promocyjnej

6.    Akcja Promocyjna trwa od 30 lipca 2015r. do 30.08.2015r. lub jej odwołania.
7.    W ramach akcji Organizator przyznaje swoim klientom Voucher (zwanym dalej produktem promocyjnym) w cenie 0,01 zł netto, uprawniający do odbioru biletu na film 2D w dowolnym Multikinie w Polsce, w zamian za każde 199 zł netto wydane w sklepie dlabiura24.pl

8.    Aby otrzymać Produkt Promocyjny określony w punkcie 7. należy spełnić następujące warunki:
- dodać do koszyka produkt o kodzie GRA.005
- dokonać zakupów za kwotę ponad 199 zł netto

- sfinalizować i opłacić zamówienie

- w przypadku gdy kwota zamówienia przekracza wielokrotność 199 zł netto, Klientowi przysługuje 1 Produkt Promocyjny za każde wydane 199 zł. Liczbę produktów w koszyku Klient jest zobowiązany modyfikować samodzielnie.

10.     Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 8. przerywa tok działania promocji.

12.    Każdy Klient może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy o ile każdorazowo spełni jej warunki.
13.    Promocji nie można łączyć się z innymi promocjami „Motywacyjnymi”-  ofertami gdzie klient otrzymuje korzyść w zamian za wartość koszyka lub samo złożenie zamówienia.

Reklamacje

14.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Promocja” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

15.    Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

16.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

17.    Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

18.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

Postanowienia końcowe

19.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

20.    Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

21.    Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.