Regulamin akcji promocyjnej „Wyprawka na 6+”

Postanowienia ogólne

1.    Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Wyprawka na 6+” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON:         017257355 (dalej „Organizator”).
2.    Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).
3.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.
4.    Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez   umieszczenie produktu promocyjnego w koszyku i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy

5.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

Zasady Akcji Promocyjnej

6.    Akcja Promocyjna trwa od 01 sierpnia 2015r. do 30.09.2015r. lub jej odwołania.


7.    W ramach akcji Organizator przyznaje klientom dokonującym zakupy na łamach sklepu dlabiura24.pl następujące korzyści, zwane dalej „Korzyściami”:

- rabat w wysokości 26 % na artykuły szkolne (prezentowane na stronie: http://dlabiura24.pl/shop/landing/szkola2015)

- zestaw sześciu zeszytów szkolnych w cenie 0,01 zł netto (zeszyty 32 kartkowe w kratkę), zwanym dalej „Kompletem zeszytów”,

- bezpłatną dostawę o ile kwota zamówienia przekroczy 149 zł netto i będzie zawierała chociaż jeden produkt biorący udział w promocji.


8.    Aby otrzymać korzyści Korzyści określone w punkcie 7. należy spełnić następujące warunki:


- umieścić w koszyku 1 produkt objęty promocją

- uzupełnić koszyk do wartości 149 zł netto

- sfinalizować i opłacić zamówienie- dokonać zakupów za kwotę ponad 149 zł netto

- korzyści naliczają się automatycznie


10.     Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 8. przerywa tok działania promocji.

12.    Każdy Klient może wziąć udział w Promocji tylko raz!

13.    Promocji nie można łączyć się z innymi promocjami „Motywacyjnymi”-  ofertami gdzie klient otrzymuje korzyść w zamian za wartość koszyka lub samo złożenie zamówienia.


Reklamacje

14.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Promocja” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

15.    Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

16.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

17.    Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

18.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

Postanowienia końcowe

19.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

20.    Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

21.    Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.