Regulamin akcji promocyjnej „Karnawałowa promocja filmowa”

Postanowienia ogólne

1.    Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Multikino na długie jesienne wieczory” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500 Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON:         017257355 (dalej „Organizator”).
2.    Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).
3.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.
4.    Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez   umieszczenie produktu promocyjnego w koszyku i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy

5.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta.

Zasady Akcji Promocyjnej

6.    Akcja Promocyjna trwa od 01 stycznia 2016r.  do 28 lutego2016r. lub jej odwołania.
7.    W ramach akcji Organizator przyznaje swoim klientom 2 Vouchery (zwanym dalej produktem promocyjnym) w cenie 0,01 zł netto, uprawniający do odbioru dwóch biletów  na film 2D w dowolnym Multikinie w Polsce, w zamian za zamówienie o wartości powyżej 349 zł netto złożone w sklepie dlabiura24.pl
8.    Aby otrzymać Produkt Promocyjny określony w punkcie 7. należy spełnić następujące warunki:
- dodać do koszyka 2 produkty o kodzie GRA.005
- dokonać zakupów za kwotę ponad 349  zł netto
- sfinalizować i opłacić zamówienie
9. Uwaga! 2 bilety należy do koszyka dodać samodzielnie
10.     Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 8. przerywa tok działania promocji.
12.    Każdy Klient może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy o ile każdorazowo spełni jej warunki.
13.    Promocji nie można łączyć się z innymi promocjami „Motywacyjnymi”-  ofertami gdzie klient otrzymuje korzyść w zamian za wartość koszyka lub samo złożenie zamówienia.

Reklamacje

14.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Promocja” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

15.    Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny, e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód (powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

16.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

17.    Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

18.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.

Postanowienia końcowe

19.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.

20.    Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

21.    Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.