Regulamin akcji promocyjnej ”Drukuj z głową”

Postanowienia ogólne

1.    Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „-
”Drukuj z głową” (dalej „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) organizowana jest przez firmę Hexon II Jarosław Pielak-Tralewicz, z siedzibą przy ul. Staszica 3 05-500Piaseczno, NIP 123-071-69-49, REGON:    017257355 (dalej„Organizator”).


2.    Akcja Promocyjna odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem http://dlabiura24. (dalej „Sklep”).


3.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji Akcji Promocyjnej oraz warunki uczestnictwa w Promocji.


4.    Zgłoszenie do udziału w Akcji Promocyjnej następuję poprzez   umieszczenie produktu promocyjnego w koszyku i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Uczestnicy


5.    W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Sklepu, zwani dalej Klientami. Osoby występujące w imieniu Klientów (dalej „Przedstawiciele”) muszą być umocowane do takiego działania na zasadach wynikających z przepisów prawa i reguł wewnętrznych panujących u danego Klienta. 


Zasady Akcji Promocyjnej


6.    Akcja Promocyjna trwa od  20 grudnia 2015r.  do 28 lutego 2016r. lub jej odwołania.


7.    W ramach akcji Organizator umożliwia swoim Klientom nabycie10 ryz papieru kserograficznego a4 Plano Universal w promocyjnej cenie 6,99zł/ryza, o ile zakupi jeden z biorących udział w promocji tonerów firmy BlackPoint. W ramach oferty organizator oferuje również dostawę GRATIS!

 

8.    Aby otrzymać korzyści określone w punkcie 7. należy spełnić następujące warunki:


- dodać do koszyka jeden produktów prezentowanych pod poniższym linkiem:  

http://dlabiura24.pl/shop/catalog/search/null?search=drukuj%20z%20g%C5%82ow%C4%85

(10 ryz papieru zostanie dodane do koszyka automatycznie)


- opłacić i sfinalizować zamówienie

- UWAGA! W przypadku jeśli klient chciałby nabyć mniejszą ilość papieru w cenie promocyjnej niezbędny jest kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez e-mail: bok@dlabiura24.pl

 

 

9.     Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 8.przerywa tok działania promocji.

 

10.    Każdy Klient może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy o ile każdorazowo spełni jej warunki. 

11.   Promocji nie można łączyć się z innymi promocjami.

 

12.   UWAGA! Zamówienia składane w ramach Akcji promocyjnej nie mogą zawierać więcej niż 10 ryz papieru ksero A4.


Reklamacje

13.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres reklamacje@dlabiura24.pl z tytułem „Promocja” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

14.    Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać:imię i nazwisko Przedstawiciela, dane Klienta, jego adres korespondencyjny,e-mail oraz nr zamówienia, którego dotyczy, jak również wskazywać powód(powody) reklamacji oraz ich dokładny opis.

15.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

16.    Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

17.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Klienta w Sklepie.


Postanowienia końcowe


20.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zmiany takie nie pozbawią praw nabytych przez Klientów - przed datą dokonanej zmiany. Organizator w odpowiedniej formie poinformuje Klientów o ewentualnych zmianach poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. 

21.    Uprawnienia nabyte przez Klienta nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

22.    Skrócony opis zasad przeprowadzenia Promocji znajduje się w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.