Zarządzanie - firma

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zarządzać strukturą firmy: tworzyć oddziały, pododdziały oraz użytkowników. Aby uruchomić moduł zarządzania strukturą, należy wybrać Zarządzanie → Klienci.


W przykładach omawianych w rozdziale dotyczącym struktury firmy, budżetów i przełączania na innych użytkowników, używana będzie testowa, przykładowa

struktura:Ekran zaprezentowany powyżej prezentuje pierwszy poziom struktury. Klikając na nazwie firmy przechodzimy poziom niżej:Na każdym poziomie znajdują się – w zależności od typu obiektu (użytkownik/komórka firmy) następujące funkcje:


1. Edytuj (komórka firmy) – edycja centrali/oddziału/pododdziału:


Z poziomu tego panelu można określić podstawowe parametry komórki organizacyjnej, w tym położenie w strukturze (komórka nadrzędna), płatnika, nazwy, oraz ewentualne numery kontaktowe (w sekcji Kontakty). Adresy kontrahentów obsługiwane są przez BOK.


2. Edytuj (użytkownik)


Definiujemy podobnie jak w przypadku oddziału położenie w strukturze firmy, w przypadku oddziału, oraz podstawowe informacje o kontrahencie. Uprawnienia definiowane są na poziomie konkretnego użytkownika. 


Dodatkowo do użytkownika możemy przypisać osoby, które:

  • akceptują jego zamówienie,
  • są informowane mailowo o złożeniu zamówienia,
  • mogą zamawiać w imieniu użytkownika.

Możemy również zdefiniować listę osób, którym dany użytkownik akceptuje zamówienia.

Jeśli użytkownik ma przypisane osoby akceptujące – każde złożone zamówienie tworzone jest ze statusem „WWW / Do akceptacji” i wymaga zatwierdzenia przez wskazaną (lub wskazane) osoby. Przypisanie osoby akceptującej/powiadamianej o nowym zamówieniu odbywa się przez wybór osoby z listy i kliknięciu przycisku „Dodaj”. Usunięcie – przez kliknięcie na linku „Usuń” przy konkretnej osobie na liście przypisanych. Więcej szczegółów w sekcji dotyczącej zamówień.


3. Nowy oddział

Dodaje nową komórkę organizacyjną firmy.


4. Nowy użytkownik

Dodaje nowego użytkownika.


5. Budżet

Pozwala na edycję budżetu na danym poziomie – więcej szczegółów w rozdziale dotyczącym budżetów