• 22 255 95 55

Regulamin sklepu

I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub - w przypadkach przewidzianych prze przepisy prawa - ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze sprzedawcą Umowę sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dlabiura24.pl
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dlabiura24.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.dlabiura24.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://dlabiura24.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy www.dlabiura24.pl, działający pod adresem https://dlabiura24.pl/, prowadzony jest przez Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k., ul. Staszica 3, 05-500, Piaseczno, NIP: 1231422500.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
  - otrzymywania newslettera;
  - korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer osobisty, urządzenie mobilne lub smartfon z aktywnym dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową obsługującą javascript.
 6. Kupującym może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.dlabiura24.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.
 10. Wszelkie informacje dotyczące usługi i produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także dane zawarte na stronie www.dlabiura24.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a tym w szególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz srt 567 par 2 Kodeksu cywilnego.
 13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dlabiura24.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  www.dlabiura24.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.dlabiura24.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.dlabiura24.pl.
  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.dlabiura24.pl
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.dlabiura24.pl,
  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 4. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępoań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych koztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem  mu szkody oraz w związu z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://dlabiura24.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.dlabiura24.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.
 8. Klient otrzymuje maila, o przekazaniu zamówienia do weryfikacji. Następuje sprawdzenie zamówienia pod kątem ilościowym, cenowym, magazynowym. Po weryfikacji złożonego zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do pakowania, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do pakowania dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, albowiem dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
 11. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.
 12. Sklep możę odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmówić rezerwowania towaru do zamówienia, gdy Sprzedawcy nie udaje się nawiązać kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia/rezerwacji w ciagu 3 dni roboczych od podjęcia pierwszej próby kontaktu.
 13. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do pakowania. Do skutecznego anulowania zamówienia przez Kupującego konieczne jest złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia drogą elektroniczną w postacji wiadomości e-mail.
 14. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia go do realizacji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami, jakie Sprzedawca poniósł do momentu w związku z realizacją zamówienia. Do Kupujących będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami pkt. VII nieniejszego regulaminu.
 15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dlabiura24.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia przesyłana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony w dniu wydania towaru z magazynu Sprzedającego. Dokument Faktura VAT wysyłany jest drogą mailowa na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 4. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 24 godzin od chwili wysłania do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia. Termin 24 godzin nie dotyczy produktów, których dostępność jest inna niż 24 godziny i jest określona na karcie produktu. Termin i koszt realizacji określony jest w zakładce "Koszty i czas dostawy".
 5. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  - Firmy kurierskiej
  - Transportu własnego
  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k., ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa, Polska, Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić wyłącznie gotówką.
  Koszty dostawy wynoszą:
  - Koszty dostawy kurierem dla przesyłek o wadze do 30kg wynoszą: 14,90 zł brutto przy zamówieniu o wartości do 250 zł brutto, 0 zł przy zamówieniu o wartości powyżej 250 zł brutto.
  - Koszty dostawy do paczkomatów InPost dla przesyłek o wadze do 25kg wynoszą: 12,99 zł brutto przy zamówieniu o wartości do 250zł brutto, 0 zł przy zamówieniu o wartości powyżej 250 zł brutto;
  - W przypadku przesyłek gabarytowych (o niestandardowych rozmiarach) oraz przesyłek gdzie wysyłka wymaga spakowania zamówienia w więcej niż jedną paczkę, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
  W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 7. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej dostarczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy o którym mowa w par. 2 pkt 12 Regulaminu.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów i zasady realizacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  - przelewem online (Przelewy24) - szybka forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DialCom24 Sp. z o.o.;
  - przelewem tradycyjnym - na rachunek bankowy wskazany po wyborze metody płatności Przelew tradycyjny. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy;-
  - kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 30134506
  - przelewem do dokumentu typu Proforma - dokument w formacie PDF Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail po złożeniu zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy;
  - przelewem w terminie 14 dni - opcja dostępna wyłącznie dla Klientów będących jednostkami budżetowymi. Towar jest wysyłany na adres zgodny z dokumentami NIP i REGON Kupującego, wymaga jednorazowego kontaktu z infolinią 22 255 95 55;
  - Google Pay;
  - przy odbiorze (za pobraniem) - zapłata gotówką kurierowy przy odbiorze zamówienia;
  - przy odbiorze (odbiór własny) - zapłata gotówką podczas odbioru własnego.
 5. Opłata za zamówienie zostaje pobrana w momencie finalizacji procesu zamówienia.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupującemu będącemu Konsumentem oraz od dnia 01-01-2021 r. Przedsiębiorcy o którym mowa w par. 2 pkt 12 Regulaminu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k., Staszica 3, 05-500 Piaseczno, sklep@dlabiura24.pl, Telefon: 22 255 95 55) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszty twaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
- Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
- Sprzedawca zastrzega sobie możiwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.
- Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez jego upływem.
- W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
- Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
- Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć kopię faktury lub inny dokument dokumentujący zakup towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k. (DlaBiura24.pl), ul. Łopuszańska, 02-220 Warszawa , sklep@dlabiura24.pl , Telefon: 22 255 95 55
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w par. 2 pkt 12 Regulaminu, , w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorców o których mowa w par. 2 pkt 12 Regulaminu:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:
- na piśmie na adres: Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k., Łopuszańska 36, 02-220, Warszawa.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dlabiura24.pl.
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się  się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
W składanej reklamacji zaleca się:
- podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
- podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Zgłoszenie reklamacji mozna dokonać poprzez pobranie formularza w zakładce "Procedura reklmamacji", a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.
Towar należy odesłać na adres: Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k., ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub inny dokument który udokumentuje zakup towaru.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania transportowego lub mechanicznych uszkodzeń towaru, które mogły powstać w transporcie, reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia przez Kupującego w obecności kuriera protokołu potwierdzającego okoliczność otrzymania przesyłki naruszonej lub zawierającej mechanicznie uszkodzony towar.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorców innych niż tych o których mowa w par. 2 pkt 12 Regulaminu:
W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorców innych niż tych o których mowa w par. 2 pkt. 12 Regulaminu, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.
 

IX. DODATKOWE GWARANCJE PRZY SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE

www.dlabiura24.pl nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. www.dlabiura24.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@dlabiura24.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.dlabiura24.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy www.dlabiura24.pl, prowadzony pod adresem https://dlabiura24.pl/ (zwana dalej Witryną) przez Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą pod adresem: Staszica 3, 05-500, Piaseczno, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane Sklepu internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
- adres poczty elektronicznej,
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu,
- dane do faktury.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych
- dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
- wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- marketingiem - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesyłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
b. zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
c. zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
     - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
     - do wywiązania się z prawnego obowiązku;
     - z uwagi na względy interesu publicznego;
     - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
     - prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
     - nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     - wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
e. zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
f. zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail sklep@dlabiura24.pl / ew. nr. telefonu 22/255 95 55).

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu

Jesli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwoetnia 2016 r. (RODO), przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Funkcja „Oceń później"
Istnieje możliwość ocenienia Sklepu internetowego po złożonym zamówieniu za pomocą funkcji „oceń później" poprzez wyrażenie zgody o następującej treści: „Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji „Oceń później". Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie mi wysłana po kilku dniach". Jeśli otrzymana zostanie powyższa, wyraźna zgoda na przesłanie przypomnienia, Państwa adres e-mail zostanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops przekazany firmie Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.pl). Celem przekazania adresu jest wysłanie po upływie określonego czasu przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. poprzez wysłanie wiadomości na email: serwis@trustedshops.pl).

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: sklep@dlabiura24.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Eurooffice Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Staszica 3
05-500 Piaseczno
sklep@dlabiura24.pl